Impressum

Rodina Skidmore

8965 PRUGGERN, PRUGGERERBERG 160
Pirklalm – alpská chalupa s vlastním zásobováním
Tel.: + 43 676 455 69 16
E-mail: info@pirklalm.com

Poštovní adresa: 1040 Vídeň, Schönburggasse 27/1/21
DIČ.:
Člen Rakouské hospodářské komory Štýrsko
Živnostenské oprávnění: pronájem
Místo soudu: Vídeň

VOP

Všeobecné obchodní podmínky
Následující smluvní a obchodní podmínky jsou včetně údajů webových stránek, které jsou platné dnem rezervace, základem smlouvy. Vzhledem k tomu, že při Vašem přihlášení jste s těmito podmínkami souhlasili, žádáme Vás, abyste si je pozorně přečetli.
1. Uzavření smlouvy/rezervace

Vaše objednávka je závazným návrhem na uzavření smlouvy, včetně našich smluvních a obchodních podmínek, se kterými tímto souhlasíte. Smlouva je pro nás zavazující, jestliže Vaši rezervaci potvrdíme e-mailem. Na Vyžádání Vám potvrzení můžeme zaslat písemně či potvrdit telefonicky. Potvrzení probíhá zpravidla ihned – pokud tedy nejsou třeba žádné další dotazy a informace.
2. Služby
Pro rozsah našich služeb jsou rozhodující údaje této webové stránky a obsah potvrzení rezervace. Obrázky na internetu představují pouze příklady našeho zařízení. Všechny „vzdálenosti“ jsou převzaty z mezinárodního plánovače cest.  Klademe důraz na to, že chalupa Pirklalmhütte se nachází ve volné přírodě. Proto se zde mohou objevit pavouci, mravenci, komáři, mouchy, škvoři i myši, ale nepředstavují žádné závady. Údaje v odkazech, stejně jako místní dané skutečnosti, které se netýkají chalupy Pirklalmhütte, nejsou obsahem smlouvy, a nepřijímáme za něj žádnou odpovědnost. Je možné, že v předsezóně a v mimosezóně nejsou uvedené zařízení jako např. sportovní školy, restaurace atd. otevřené.
3. Způsob placení

3.1 Záloha a doplatek
Po obdržení potvrzení rezervace/faktury je okamžitě splatná záloha ve výši 300,00,- €. Plná cena je splatná 2 týdny před příjezdem. Následně dostanete podklady s telefonním číslem a adresou držitele klíče a další užitečné informace. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni, po stanovení 8-denního náhradního termínu, od smlouvy odstoupit. Pokud do začátku smluvně dohodnuté doby pronájmu není plně zaplacena plná cena, je smlouva ukončena. Jako odškodnění budou nájemci účtovány odpovídající stornopoplatky dle bodu 8 těchto všeobecných obchodních podmínek. 
3.2 Poplatek za změnu
Při změnách rezervace je účtován poplatek ve výši 25,- €. POZOR! Změny termínu od 90 dní předem jsou možné pouze se stornem a novou rezervací (viz poplatky bod 8).
3.3 Vedlejší poplatky
Místní poplatek obci ve výši € 1,00 za den pro osobu starší 15 let a závěrečný úklid ve výši 110,00,- € je splatný při příjezdu v hotovosti. Při akcích a slevových pobytech se závěrečný úklid platí v plné výši a není součásti slevy. Místní poplatek obci ve výši € 1,00 za den pro osobu starší 15 let a závěrečný úklid ve výši 110,00,- € je splatný při příjezdu v hotovosti.
3.4 Kauce
Při převzetí objektu může být od držitele klíčů vybírána kauce, která slouží na úhradu vedlejších nákladů atd.  Hosté se zavazují, že s objektem a jeho inventářem a vybavením budou zacházet šetrně a opatrně. Hosté jsou povinni, všechny jimi způsobené škody okamžitě nahlásit. Mimoto přebírají odpovědnost za doprovodné osoby, včetně dětí. Kauce bude vrácena při řádném navrácení pronajatého objektu a vyrovnání vedlejších nákladů.
4. Obsazenost pronajatého objektu
Obytné  jednotky mohou být obsazeny nanejvýš do takového počtu osob, který je uveden na webových stránkách, pokud tedy nebude písemně stanoveno jinak a povoleny další osoby. Také děti jsou považovány za jednotlivce. Přebytečné osoby můžeme odmítnout. Jakékoliv škody plynoucí z odmítnutí hradí bez výjimky zákazník. K dispozici nejsou žádné další místa pro spaní a odpovídající vybavení.
5. Příjezd a odjezd
Obecně platí, že pronajatý objekt si zákazník může převzít v den příjezdu od 16.00 h. Pokud pro příjezd použije místní dopravní prostředky případně lanovku, musí se řídit její provozní dobou.  Při plném nebo částečném nečerpání pobytu není možná náhrada ani částečné vrácení zaplacené částky. V den odjezdu musí host objekt opustit do 9.00 h a v každém případě musí být objekt uklizený.
6. Domácí zvířata
Pes ani další domácí zvířata nejsou v objektu povolena.
7. Změny služeb a cen

Informace uvedené na webových stránkách jsou pro pronajímatelé závazné, s výjimkou bodu 2. Opravy chyb, stejně jako hrubých početní chyb jsou v každém případě vyhrazeny. Před rezervací budete samozřejmě o tom informováni. Odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu smlouvy, ke kterým po uzavření smlouvy dojde, a které námi nebyly způsobeny v rozporu s dobrou vírou, jsou přístupné, pokud jsou tyto odchylky nepatrné a pro zákazníka přijatelné. Pokud rezervovaný objekt nemůžeme dát z nepředvídaných okolností k dispozici, můžeme odstoupit od smlouvy a zrušit rezervaci. V tomto případě se budeme snažit nabídnout vhodný náhradní objekt, ovšem zavázáni k tomu nejsme.
8. Odstoupení se stornopoplatkem

Na základě písemného oznámení a po zaplacení stornovacích poplatků může zákazník od smlouvy kdykoliv odstoupit. 
Vzhledem k tomu, že je obvykle nemožné, v tak krátké době najít náhradního nájemce, mějte prosím pochopení pro naše zvýšené storno podmínky a storno sazby.
Při odstoupení od smlouvy požadujeme:
více než 91 dnů před datem nástupu pobytu 20% z ceny pronájmu
90 až 56 dnů před nástupem 50% z ceny pronájmu
od 55 dnů před nástupem 100% z ceny pronájmu
Pokud zákazník nepřijede v dohodnutém termínu bez předchozího oznámení, ztrácí veškerý nárok na služby či na vrácení celkové ceny pronájmu či její části. 
Prohlášení o odstoupení, změny rezervace a jiné změny budou platit až ode dne, kdy nás písemně o těchto náležitostech vyrozumí. Vyrozumění, které dostaneme mimo naši provozní dobu, se bude požadovat za přijaté až  začátkem dalšího pracovního dne.
8.1 Pojištění storna
Vezměte prosím na vědomí, že pojištění není součásti našich služeb. Doporučujeme Vám uzavřít pojištění storna při rezervaci.
9. Porušení plnění

Při nesplnění či nedostatečném závazku z naší strany má zákazník nárok na reklamaci. Zákazník je ale srozuměný s tím, že místo nároku na odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny, v prvé řadě poskytneme v přiměřené lhůtě bezchybné plnění závazku či naše nedostatečné plnění zlepšíme. Stížnosti či vady sdělte prosím ihned na toto telefonní číslo:00 43 676 455 69 16. Jen tak mohou být vady okamžitě odstraněny. Vaše nároky vůči nám musí být podány do jednoho měsíce ode dne ukončení doby pronájmu stanovené ve smlouvě. Za porušení plnění služeb, v důsledku faktorů, které jsou mimo naši kontrolu, jako jsou války, stávky, výluky, nepokoje, epidemie, zásahy vyšší moci, přírodní katastrofy atd., stejně jako za porušení plnění služeb v oblasti veřejných zařízení pro dodávky a likvidaci odpadu (např. voda, elektřina a další energie) neneseme odpovědnost, zejména pokud jsou tyto problémy podmíněny vyšší mocí nebo místními klimatickými podmínkami.
10. Sleva z ceny
Zákazníci mohou požádat o snížení celkové ceny nebo o náhradu škody, v případě, že nám ihned vadu prokazatelně ukážou, stejně jako v případě, že nás požádají o nápravu a dle smlouvy nedojde z naší strany k plnění závazku. V tomto případě, nás prosím okamžitě kontaktujte na toto telefonní číslo: +43 676 455 69 16!
11. Výpověď smlouvy

Zákazník může smlouvu vypovědět pouze v případě, že v přiměřené lhůtě nebyla poskytnuta náprava a následkem závady v plnění závazku bylo užívání pronajatého objektu značně ovlivněné. Poté však musí zaplatit část dohodnuté ceny, která připadá za služby, které využil.
12. Povinná součinnost 

Zákazník je povinen při případných závadách v plnění závazku z naší strany v rámci zákonných podmínek, učinit vše, co by vedlo k odstranění škod a k tomu, aby byly škody co nejmenší. Pokud tyto povinnosti součinnosti vlastním zaviněním zákazník poruší, veškeré nároky na snížení ceny případně náhradu škody zanikají. Pokud neprodleně zákazník nesdělí odhalenou závadu, nedojde bohužel k zlepšení stavu a tím se sníží nebo zanikne nárok na náhradu (snížení ceny, náhradu škody) všech dalších škod, které by se při odkladném sdělení mohli přivodit.
13. Odpovědnost

V případech lehké nedbalosti je naše odpovědnost vyloučena.
14. Neplatnost jednotlivých ustanovení

Neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Totéž platí pro zde uvedené podmínky.
15. Ostatní ustanovení
Všechny údaje uvedené na webových stránkách odpovídají stavu z července 2014. Veškeré informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky. Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou v EURO. Chyby, překlepy & případné změny cen jsou vyhrazeny. 
Rodina Skidmore, Pirklalmhütte, poštovní adresa: 1040 Vídeň, Schönburggasse 27/1/21
Platí právo Rakouské republiky. Místo soudu pro upomínkové řízení a žaloby proti rodině Skidmore je Vídeň.
Rodina Skidmore, Pirklalmhütte, poštovní adresa: 1040 Vídeň, Schönburggasse 27/1/21
Platí právo Rakouské republiky. Místo soudu pro upomínkové řízení a žaloby proti rodině Skidmore je Vídeň.